1965 History Leningrad weightlifting

0
277
Анатолий Жгун

Gold history of weightlifting in Leningrad (USSR)

1965 June. Spartakiad of Leningrad

56.0 kg

 1. 320.0 — A. Grigoriev
 2. 310.0 — G. Stolpovsky
 3. 310.0 — V. Golubtsov

60,0 kg

 1. 345.0 — V. Veselov
 2. 330.0 — M. Medvedev
 3. 320.0 — A. Dzyuba

67.5 kg

 1. 365.0 — G. Ogurtsov
 2. 365.0 — L. Epstein
 3. 360.0 — V. Demidenko

75.0 kg

 1. 422.5 — Yu. Epifanov
 2. 407.5 — B. Selitsky
 3. 407.5 — E. Smirnov

82,5 kg

 1. 445.0 — F. Bogdanovsky
 2. 415.0 — M. Kozodoy
 3. 415.0 — A. Zapototsky

90.0 kg

 1. 445.0 — A. Kasyanov
 2. 432.5 — S. Shulzhitsky
 3. 410.0 — Yu Suslov

102,5 kg

 1. 440.0 — V. Yakovlev
 2. 440.0 — V. Begljakov
 3. 420.0 — I. Burundukov

+102.5 kg

 1. 490.0 kg — Yu. Vilkovich
 2. 465.0 kg — B. Georgiev
 3. 425.0 kg — O. Sirotkin

The records of Leningrad are established:

75.0 kg
Press 145,5 — E. Smirnov

102,5 kg
Press 158,5 — V. Begliakov

+102.5 kg
Press 177,5 — J. Vilkovich
C & J 141,0 – J. Vilkovich

1965 July. Leningrad records

Press

56.0 kg 102.5 — K. Smetankin (1958)
60.0 kg 115.0 — I. Vlasov (1964)
67.5 kg 127.5 — L. Epstein (1965)
75.0 kg 145.5 — E. Smirnov (1965)
82.5 kg 156.5 — F. Bogdanovsky (1964)
90.0 kg 150.0 — I. Burundukov (1958)
102.5 kg 158.5 — V. Begliakov (1965)
+102.5 kg 177.5 — Yu. Vilkovich (1965)

Snatch

56.0 kg 97.5 — A. Lukovenko (1964)
60.0 kg 113.0 — M. Medvedev (1965)
67.5 kg 129.0 — A. Zhgun (1961)
75.0 kg 133.0 — Yu. Duganov (1955)
82.5 kg 136.5 — Yu. Duganov (1956)
90.0 kg 146.0 — A. Gavrilov (1962)
102.5 kg 137.5 — S. Shulzhitsky (1964)
+102.5 kg 141.0 — Yu. Vilkovich (1965)

C & J

56.0 kg 133.0 — A. Lukovenko (1964)
60.0 kg 140.0 — M. Medvedev (1961)
67.5 kg 161.5 — A. Zhgun (1961)
75.0 kg 167.5 — F. Bogdanovsky (1958)
82.5 kg 172.5 — F. Bogdanovsky (1964)
90.0 kg 187.5 — S. Shulzhitsky (1965)
102.5 kg 175.0 — V. Yakovlev (1965)
+102,5 kg 182.5 — Yu. Vilkovich (1962)

Total

56.0 kg 325.0 — A. Lukovenko (1964)
60.0 kg 362.5 — M. Medvedev (1965)
67.5 kg 392.5 — A. Zhgun (1961)
75.0 kg 432.5 — F. Bogdanovsky (1960)
82.5 kg 460.0 — F. Bogdanovsky (1964)
90.0 kg 470.0 — A. Kasyanov (1964)
102.5 kg 455.0 — V. Yakovlev (1965)
+102.5 kg 490.0 — Yu. Vilkovich (1965)

1965 Oktober. The match Finland — Leningrad

67.5 kg
345.0 — L. Epstein (L)
300.0 — R. Varhilo (F)

75.0 kg
415.0 — Yu. Epifanov (L)
375.0 — R. Tammelin (F)

82,5 kg
410.0 — E. Smirnov (L)
350.0 — M. Gronrooz (F)

90.0 kg
392.5 — T. Tamminen (F)
387,5 — N. Latyshev (L)

102,5 kg
435.0 — S. Shulzhitsky (L)
360.0 — A. Leilo (F)

1965 December. Leningrad Cup

The records of Leningrad are established:

102,5 kg
Snatch 142.5 kg — S. Shulzhitsky
C & J 180.0 kg — S. Shulzhitsky
Total 462.5 kg — S. Shulzhitsky

1965 December. Leningrad records

Press

56.0 kg 105.5 — V. Zuckerman (1965)
60.0 kg 115.0 — I. Vlasov (1964)
67.5 kg 127.5 — L. Epstein (1965)
75.0 kg 145.5 — E. Smirnov (1965)
82.5 kg of 156.5 — F. Bogdanovsky (1964)
90.0 kg 151.0 — V. Koval (1965)
102.5 kg 158.5 — V. Begliakov (1965)
+102.5 kg 177.5 — Yu. Vilkovich (1965)

Snatch

56.0 kg 97.5 — A. Lukovenko (1964)
60.0 kg 113.0 — M. Medvedev (1965)
67.5 kg 129.0 — A. Zhgun (1961)
75.0 kg 133.5 — Yu. Duganov (1955)
82.5 kg 136.5 — Yu. Duganov (1956)
90.0 kg 146.0 — A. Gavrilov (1962)
102.5 kg 142.5 — S. Shulzhitsky (1965)
+102.5 kg 142.5 — Yu. Vilkovich (1965)

C & J

56.0 kg 133.0 — A. Lukenko (1964)
60.0 kg 140.0 — M. Medvedev (1961)
67.5 kg 161.5 — A. Zhgun (1961)
75.0 kg 167.5 — F. Bogdanovsky (1958)
82.5 kg 172.5 — F. Bogdanovsky (1964)
90.0 kg 187.5 * — S. Shulzhitsky (1965)
102.5 kg 180.0 — S. Shulzhitsky (1965)
+102.5 kg 185.0 — Yu. Vilkovich (1965)

*) the USSR record

Total

56.0 kg 325.0 — A. Lukovenko (1964)
60.0 kg 362.5 — M. Medvedev (1965)
67.5 kg 392.5 — A. Zhgun (1961)
75.0 kg 432.5 — F. Bogdanovsky (1960)
82.5 kg 460.0 — F. Bogdanovsky (1964)
90.0 kg 470.0 — A. Kasyanov (1964)
102.5 kg 462.5 — S. Shulzhitsky (1965)
+102.5 kg 505.0 — Yu. Vilkovich (1965)

Amazon


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here